Medewerkers

prof. mr. J.G. Brouwer

Functie:
Hoogleraar-directeur Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (RuG)

Member of the executive committee of the international research network on law and anti-social behaviour.

Overige functies:
Honorair Consul voor Frankrijk
Lid van de bezwaarschriften commissie Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen

Expertise: Openbare orde, Voetbalwet, Coffeeshops & Wietpas, Gemeenterecht, Gemeentewet en drugsgebruik, aanpak overlast

Jan Brouwer is hoogleraar Algemene rechtswetenschap en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Hij verricht en begeleidt het onderzoek op het terrein van het openbare-orderecht binnen het centrum.
RUG profiel

prof. mr. dr. M. Vols

Michel Vols

Functie
Adjunct-hoogleraar Openbare-orderecht

Member of the executive committee of the international research network on law and anti-social behaviour.

Expertises:
Openbare orde, aanpak (woon)overlast, huurrecht, huisjesmelkers, anti-social behaviour law, 

Curriculum Vitae

Prof. mr. dr. Michel Vols is als adjunct hoogleraar Openbare-orderecht verbonden aan de Universiteit van Groningen en als onderzoeker actief binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV). Hij verricht onderzoek naar handhaving van de openbare orde en de aanpak van overlast. Dit onderzoek wordt onder meer gefinancieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): Vols verkreeg in 2015 een VENI-subsidie.

Michel promoveerde in 2013 op zijn onderzoek naar ‘Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België‘. Vols is als research associate verbonden aan de Birmingham City University en was visiting scholar aan de Universiteit Gent, Bristol University, de University of Puerto Rico (International Network on Therapeutic Jurisprudence) en de University of Cape Town. In 2012 richt hij het International Research Network on Law and Anti-Social Behaviour op.

Vols was nauw betrokken bij het door de KNAW gefinancieerde ESCAPE-project, waar hij in een team voor het COOV een tool voor verrijkte publicaties ontwikkelde. Daarvoor ontving hij in 2011 van de SURFfoundation een prijs voor de beste verrijkte publicatie. Hij won in 2013 de publieksronde van de door Hiil georganiseerde wedstrijd voor het meest innovatieve juridische idee wereldwijd.

Michel is sinds 2009 redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten. Daarnaast verricht hij voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken (de voormalige VROM-inspectie) onderzoek naar de aanpak van woonoverlast en geeft hij trainingen over de aanpak van woonoverlast, verloedering en huisjesmelkers voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

RUG profiel

mr. A.J. Wierenga

Functie:Docent en onderzoeker

Expertise:

Openbare-orderecht (noodrecht), rampenbestrijding en crisisbeheersing

Curriculum vitae:

Adriaan Wierenga studeerde aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 studeerde hij (cum laude) af in het Nederlands Recht. Sindsdien houdt hij zich als onderzoeker bezig met verschillende aspecten van het openbare-orderecht; daarbij staat met name het noodrecht centraal. In zijn onderzoek binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) richt zijn onderzoek zich verder op de juridische aspecten van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

mr. C.E. Huls 

Functie:Docent en onderzoeker

Expertise: ‘Governmental action’ en terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving

Curriculum Vitae:
Caroline Huls is in 2005 begonnen aan haar studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en is in augustus 2011 afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Tijdens haar bachelor was Caroline een jaar werkzaam als student-assistent bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschappen, waar zij de vakken Juridische Vaardigheden A en B doceerde en voor Juridische Vaardigheden C studenten begeleidde bij het schrijven van het propedeutisch essay. Haar afstudeerscriptie had betrekking op de ‘governmental action’ (artikel 3:305b BW).

Gedurende haar studie heeft Caroline een aantal jaren wedstrijd geroeid op nationaal niveau, zowel in teamverband als individueel.  Daarnaast heeft zij zich bezig gehouden met het coachen van verschillende wedstrijdploegen.

Sinds september 2011 is Caroline opnieuw verbonden aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschappen van de RUG, nu als onderzoeker en docent. Als onderzoeker houdt zij zich in het kader van het Programma Politie en Wetenschap bezig met de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving. De politie en de burgemeester worden steeds verantwoordelijk gehouden voor de problemen die ontstaan als een zedendelinquent na het uitzitten van zijn straf terugkeert in de wijk of het appartementencomplex waarin ook zijn slachtoffers wonen. Het doel van het onderzoek is om de bestaande en nieuwe bevoegdheden van de burgemeester om zedendelinquenten veilig te doen terugkeren in de samenleving in kaart te brengen.

mr. B. Roorda 

Functie: Docent en onderzoeker

Expertise: Het recht om te demonstreren in Nederland, Duitsland en Engeland. Grondwettelijke beperkingssystematiek. Openbare-ordehandhaving in Duitsland.

Curriculum Vitae:
Berend Roorda is in 2005 aan zijn studie Rechtsgeleerdheid begonnen en heeft na een sabbatical van een jaar zijn master Staats- en Bestuursrecht cum laude afgerond in december 2011. Naast zijn studie Rechtsgeleerdheid was Berend tijdens zijn studententijd – en overigens is hij dat nog steeds – een fanatiek judoka. En niet geheel onverdienstelijk: in 2010, 2011 en 2013 werd Berend Nederlands kampioen judo in de klasse tot 100kg. Sinds 2011 behoorde Berend tot de nationale selectie judo en werd hij regelmatig uitgenodigd voor grote internationale toernooien. Naar aanleiding van zijn studieresultaten gecombineerd met zijn sportprestaties heeft Berend in 2011 de Groninger Universiteitsfonds Award gewonnen als meest excellente student van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

In februari 2012 heeft Berend een aanstelling gekregen als docent aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en als onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (www.openbareorde.nl) van de Rijksuniversiteit Groningen. Vier jaar later, op 29 februari 2016, heeft hij het onderzoek voor zijn proefschrift getiteld ‘Het recht om te demonstreren’ afgerond. Het proefschrift behelst een vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief. Berend zal zijn proefschrift op 15 september 2016 verdedigen.

Na zijn promotie blijft Berend werkzaam als universitair docent aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en als onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Hij zal zich verder verdiepen in het spanningsveld dat zich voordoet in de huidige pluriforme samenleving tussen (a) enerzijds grondrechten die zien op het zich verzamelen, uiten en actievoeren op politiek of maatschappelijk gebied – naast de betogingsvrijheid valt te denken aan de verenigingsvrijheid, vergadervrijheid, godsdienstvrijheid, stakingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting – en (b) anderzijds de handhaving van de openbare orde.

dr. mr. L.D. Ruigrok 

Functie: Docent en onderzoeker

Zie http://www.rug.nl/staff/l.d.ruigrok/index

mr. C. Post 

Functie
Promovendus en docent

Curriculum Vitae

Che Post studeerde aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In januari 2015 studeerde hij af in het Nederlands recht, specialisaties privaatrecht en bedrijfsrecht. Hij was van september 2012 tot juni 2014 als student-assistent werkzaam voor de vakgroep Algemene rechtswetenschap. Sinds september 2014 is hij als docent verbonden aan dezelfde vakgroep.

In 2015 heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met een onderzoek naar de noodbevels- en noodverordeningsbevoegdheid van de burgemeester. Op 1 maart 2016 is hij begonnen aan zijn promotieonderzoek. Hij doet onderzoek naar de regulering van prostitutie in Nederland, Duitsland, België en Engeland.

Mr. L.M. Bruijn 

Functie
Promovendus en docent

Curriculum Vitae

Michelle Bruijn studeerde aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In februari 2016 studeerde zij af  met een master Nederlands recht. Michelle heeft een individueel onderwijsprogramma gevolgd waarbij ze haar master heeft samengesteld met vakken van de Research Master waarbij de focus lag op rechtstheorie en het openbare-orde recht.  Vanaf september 2014 tot september 2015 was Michelle werkzaam als onderzoeksassistent van prof. J.G. Brouwer en dr. M. Vols, daarnaast was zij gedurende dezelfde periode werkzaam als student-docent voor de vakgroep Algemene rechtswetenschap.
Zij heeft zich voornamelijk beziggehouden met onderzoek betreffende juridische aspecten van de drugsproblematiek. Op 1 april 2016 is zij begonnen met haar promotieonderzoek: ‘Balancing the fight against drugs and the human right to housing in the world wide war against drug-related crime’. Dit onderzoek betreft de aanpak van drugscriminaliteit in woonwijken in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten, met een focus op de relatie tussen housing rights en drug evictions.

M. Kiehl 

Functie
Onderzoeker

Curriculum Vitae

Marvin Kiehl doet rechtsvergelijkend onderzoek naar de aanpak van woonoverlast.

mr. dr. F.R. Vermeer

Functie:
Hoofddocent bestuursrecht

Expertise:
Handhaving en toezicht in het bestuursrecht. In 2010 gepromoveerd op het proefschrift ‘Gedogen door bestuursorganen’.

Profiel

mr. K. Jacobs

Functie:
Onderzoeker

Expertise: Voetbalwet; hooliganisme, stadionverboden, Commissie Stadionverboden, KNVB

Kees Jacobs verricht binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid onderzoek naar de Engelse voetbalwet en de rechtspraak van de Commissie Stadionverboden van de KNVB.

mr. L. Jensma

Functie: Docent en onderzoeker

Expertise: Voetbalwet, Recht & ICT

Laurent Jensma studeert sinds 2007 Recht & ICT aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 2012 heeft hij zijn bachelor, in datzelfde jaar tot beste bachelor opleiding van Nederland benoemt, gehaald. Op het moment van schrijven is hij bezig met afstuderen. In zijn afstudeerscriptie  onderzoekt hij welke mogelijkheden er zowel technisch als juridisch bestaan om voetbalhooligans en andere overlastgevers binnen het kader van de voetbalwet ‘in de gaten te houden’. Hij onderzoekt hierbij de mogelijkheden om overlastgevers die een meldplicht opgelegd hebben gekregen een alternatief te bieden, door ze deze meldplicht te laten voldoen via de mobiele telefoon. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder meer stemherkenning en positiebepaling middels GPS.

Naast zijn interesse in het recht, heeft Laurent zich naast zijn studie veel bezig gehouden met ICT, van winkelmedewerker in een computerwinkel tot systeembeheerder. Zijn andere werkzaamheden tijdens zijn studie zitten vooral in de sfeer van het onderwijs. Sinds zijn tweede studiejaar heeft hij verschillende vakken gedoceerd als student-assistent (waaronder Informatietechnologie voor juristen en Juridische vaardigheden). Laurent is naast onderzoeker momenteel docent Juridische Vaardigheden en Algemene Rechtswetenschappen op de vakgroep Algemene Rechtswetenschappen.

dr. mr. P.G. Tassenaar 

Vincent Tassenaar (26 april 1967) studeerde van 1988 tot 1993 Geschiedenis en Oost-europakunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn studie geschiedenis schreef hij zowel een doctraalscriptie voor de specialisatie Economische en sociale geschiedenis als een doctoraalscriptie voor de specialisatie Oosteuropese geschiedenis. Aansluitend werd hij Onderzoeker in opleiding bij Nwo; gedetacheerd bij de Faculteit der Economische wetenschappen (sectie economische en sociale geschiedenis) van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2000 haalde hij zijn doctoraat. Zijn dissertatie is getiteld: Het verloren Arcadia. De biologische levensstandaard in Drenthe, 1815-1860. Van 2003  tot 2009 studeerde hij in deeltijd Nederlands recht (specialisatie privaatrecht). Zowel zijn Bachelor Nederlads recht als zijn Master Nederlands recht heeft hij Cum Laude afgesloten.

Sedert 1998 is Vincent Tassenaar werkzaam als Univerisitair docent, eerst docent, bij de Rijksuniversiteit Groningen – aanvankelijk  bij de Faculteit der Letteren, sedert begin 2010 in hoofdzaak bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Binnen het COOV werkt Vincent mee aan een onderzoek naar het gebruik van het huurrecht bij de aanpak van overlast. Hij analyseert vonnissen en arresten omtrent ontbinding van huurovereenkomsten en ontruiming van huurwoningen.

mr. C. Veen 

Functie:
Docent en onderzoeker

Expertise: Handhaving, openbare-orderecht, preventief fouilleren, Voetbalwet en het recht op privacy.

Curriculum Vitae

Nadat Christine Veen haar opleiding HBO-Rechten in 2008 heeft afgerond, is zij in datzelfde jaar begonnen met de studie Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het behalen van de bachelor heeft zij in 2011 haar master Staats- en Bestuursrecht afgerond. Tijdens haar master heeft Christine ter verdieping drie extra vakken gevolgd, te weten (1) Handhaving en Openbare-orderecht, (2) Koninkrijksrecht en (3) Algemene staatsleer en constitutionele theorie. Haar scriptie schreef zij over preventief fouilleren en het concept-wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden. Daarbij heeft Christine onderzocht of het concept-wetsvoorstel, wat betreft de legitimatie van de voorgestelde maatregelen, rechtens haalbaar is. Tevens heeft zij gekeken of preventief fouilleren in Nederland EVRM-proof is. Bij haar onderzoek heeft Christine de huidige wetgeving, het concept-wetsvoorstel en de toepassing van de bevoegdheid onderworpen aan de privacy-toets van artikel 8 EVRM.

Tijdens haar studie is Christine ook actief bezig geweest met studie gerelateerde bestuurs- en onderzoeksfuncties. Zo was zij in 2009-2010 commissielid bij Frederik van de Marck, studievereniging voor staats- en bestuursrecht. Verder heeft Christine in 2007 gedurende drie maanden onderzoek verricht voor het Samenwerkingsverband Noord Nederland op het gebied van juridische kwaliteitszorg, onder meer naar de stijging van het aantal bezwaarschriften. In 2008 heeft zij een half jaar onderzoek verricht bij de Informatie Beheer Groep, inmiddels bekend als de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dat onderzoek had betrekking op handhaving, de ontwikkeling van nieuw sanctiebeleid en het eventueel invoeren van een bestuurlijke boetebevoegdheid. Naar aanleiding van dit onderzoek is Christine genomineerd voor een award voor het beste afstudeeronderzoek van het studiejaar 2007/2008. Vervolgens heeft zij bij de Informatie Beheer Groep gewerkt als medewerker Handhaving en Inspectie, waar zij zich bezig hield met strafrechtelijke handhaving en de aanpak van fraude. In 2011 heeft Christine in verband met een bijeenkomst van the Netherlands Institute for Law and Governance ook nog een voordracht gegeven over preventief fouilleren en het recht op privacy.

Sinds 2012 is Christine als onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker houdt zij zich voor Politie en Wetenschap bezig met de aanpak van hooligans. Doel van het onderzoek is een systeem ontwikkelen waarmee de politie op afstand kan controleren of de voetbalsupporter zich niet in een voor hem verboden gebied bevindt.

Mr Julian Sidoli del Ceno, Barrister

Julian Sidoli del CenoJulian studied at University College London and was called to the Bar of England and Wales by the Inner Temple.  He is a  Reader (Universitair hoofddocent) in Property Law and Dispute Resolution at Birmingham City University.  Julian is also a Research Associate at the University of Groningen, Centre for Public Order, Anti-social behaviour and Security and has given a number of lectures and seminars to both undergraduate and post-graduate students as well as staff.  His has published a large body of work in a number of peer-reviewed publications and has been translated into a number of languages. Along with dr. Michel Vols he leads the Housing Law Research Network and edits the annual volume ‘Studies in Housing Law.’ He is series editor of Juris Diversitas, a comparative law series published by Ashgate.

Oud-medewerkers

mr. drs. J.R. Zuidema

Functie: Docent Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen

Jet Zuidema studeerde Franse taalkunde (binnen de opleiding Romaanse Talen en Culturen) en Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij houdt zich voornamelijk bezig het Franse openbare-orderecht. Bovendien is zij gespecialiseerd op het gebied van het juridisch Frans.

mr. J.E. Bakker

Functie: Docent en onderzoeker

Expertise: Kraakrecht, interventieteams, huurrecht

Johan Bakker heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2011 zijn master Privaatrecht heeft gehaald. Tijdens zijn studie heeft Johan twee scripties geschreven waarin hij sociaal-maatschappelijke kwesties heeft verweven met juridische vraagstukken. In zijn scriptie over de gewijzigde Wet op de jeugdzorg (Wjz), die in 2008 van kracht is gegaan, heeft hij onder andere gekeken naar de effecten van samenplaatsing  van civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatste jongeren in een justitiële jeugdinrichting en in hoeverre deze samenplaatsing tot zogenaamde ‘criminele besmetting’ van civielrechtelijk geplaatste jongeren heeft geleid. Ook heeft hij de vraag gesteld wat de gewijzigde Wjz betekent voor de nieuwe rechtspositie van probleemjongeren en of de gewijzigde wet wel voldoende tegemoet komt aan de belangen van de jongeren en hun ouders zelf.

De afstudeerscriptie van Johan ging over het recentelijk ingevoerde kraakverbod. Hierin heeft hij de geschiedenis van het kraken behandeld, evenals de wetgeving hieromtrent die van kracht was voordat kraken strafbaar werd gesteld als een misdrijf. Met een kritische blik heeft hij de wenselijkheid van het kraakverbod bekeken en de haken en ogen die hier aan kleven belicht. Ook heeft hij de belangen van kraker (o.a. woongenot en huisrecht) en pandeigenaar (eigendomsrecht) tegenover elkaar gezet en gekeken naar  het gewicht wat de wetgever aan de onderlinge belangen van deze groepen heeft toegekend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel.

Tijdens zijn stage aan de RuG, onder leiding van prof. Brouwer en Mr. Vols, heeft hij het handelen van interventieteams ( teams bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende (overheids)instanties zoals woningtoezicht, jeugdzorg en dienst Sociale Zaken en Werk, die van huis tot huis gaan om  naleving van wetgeving te controleren, overlast te bestrijden en hulp te verlenen) onder de loep genomen en de juridische kaders aangegeven waarbinnen deze teams mogen optreden.

Momenteel is Johan werkzaam aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap waar hij onderwijs geeft en onderzoek doet. Als onderzoeker houdt Johan zich bezig met huurrecht, meer specifiek met de vraag wanneer en onder welke omstandigheden rechters bepalen om woningen te ontruimen van huurders die overlast veroorzaken. Dit onderzoek gebeurt met een team mensen dat aan de hand van het doorpluizen van jurisprudentie (verspreid over ruim tien jaar) bekijkt welke lijn hieromtrent gevolgd wordt in de rechtspraak.

J.J. Bakker LLB 

Functie:

Onderzoeker

Expertise:
Openbare orde(drugsbeleid)

Curriculum Vitae:
Jonathan Bakker heeft tussen 2008 tot 2011 Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn Bachelor heeft hij deelgenomen aan het honours-programma en is hij in dat verband een jaar werkzaam geweest als Praedinius student-assistent, bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschap. Hier heeft hij zich met name bezig gehouden met gemeentelijk noodrecht alsmede de voetbalverordening. Op dit moment volgt hij de tweejarige master Functionaliteit van het Recht (onderzoeksmaster).

Vanaf 2011 is Jonathan aangesteld als onderzoeksassistent bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschap. Ter invulling van dit onderzoek houdt Jonathan zich met name bezig met het drugsbeleid van de overheid. Hierbij volgt hij de actualiteiten rondom het drugsbeleid op zowel lokaal als nationaal niveau, alsmede naar uitspraken op het terrein van drugs en de openbare orde. Onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld de actualiteiten rondom de invoering van de wietpas, de onverbindend verklaring van het gemeentelijk blowverbod alsook de uitbreiding en wijziging van de lijsten I en II behorende bij de Opiumwet. Waar mogelijk voorziet Jonathan dit beleid of deze uitspraken van juridisch commentaar.

mr. L.H.A. van Olst 

Functie: Onderzoeker

Expertise: Huisjesmelkers, verhaal van vorderingen

Louise van Olst is in 2004 begonnen met haar studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 2011 haar master privaatrecht heeft afgerond. De titel van haar afstudeerscriptie luidde ‘voorrang voor veiligheid’ waarin  de aanpak van de huisjesmelker centraal stond. In deze scriptie lag de nadruk op de (on)mogelijkheden van het verhalen van de vorderingen van gemeenten op huisjesmelkers, ontstaan in verband met de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door deze huisjesmelkers.  Haar scriptiebegeleiders, prof. Brouwer en de heer Vols, hebben er aan bijgedragen dat haar interesse in de aanpak van huisjesmelkers en de daarmee samenhangende woonoverlast werd gewekt.

Gedurende haar studie heeft Louise in diverse commissies gezeten. Zij werkt naast haar onderzoekswerk als insolventiemedewerker bij Trip Advocaten en Notarissen. In februari 2012 heeft Louise een aanstelling gekregen als onderzoeker en universitair docent aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschappen. Zij werkt samen met M. Vols aan een artikel schrijven over straatverboden.

Louise publiceerde het volgende artikel:

L.H.A. van Olst & M. Vols, ‘Huisjesmelkers, bestuursdwang en kostenverhaal. Over de noodzaak van herinvoering van de gemeentelijke preferente positie’, Gst. 2012, nr. 7378, 107.

mr. T.C. van Schendel 

Functie: 
Docent Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker naar de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door sociaal kwetsbare personen. Van deze groep maken bijvoorbeeld mensen met een psychische tekortkoming of een verslavingsprobleem deel uit. Het onderzoek richt zich op de vraag op welke prikkels, aansporingen en incentives de te onderscheiden overlastveroorzakers in deze groep het beste reageren.

Profiel

mr. S. Vols 

Functie: onderzoeker en webmaster

Expertise: ICT, intellectuele eigendomsrechten, openbare orde in de virtuele wereld, huurrecht

Sander Vols doet onderzoek naar het gebruik van het huurrecht bij de aanpak van overlast. Hij analyseert vonnissen en arresten omtrent ontbinding van huurovereenkomsten en ontruiming van huurwoningen. Daarnaast is Sander Vols geïnteresseerd in de relatie tussen de handhaving van de openbare orde en het internet.

Profiel